Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğünü PDF formatında inceleyebilirsiniz.

TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
 Madde 1. DERNEĞİN ADI
Dernek adı, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 13.09.2006 tarih ve B050DDB0000007/34-029-92 sayılı yazıları ekinde alınan Bakanlık Onayı gereği  “TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ” olup, merkezi İnönü Caddesi Işık Apt. No: 53 Kat:4 Gümüşsuyu-Taksim / İstanbul’dadır.

Madde 2. DERNEĞİN AMACI ve BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI

Yoğun Bakım biliminin, verdiği hizmetlerin ve bu alanda çalışanların her yönden geliştirilmesi, desteklenmesi ve mesleki haklarının korunmasıdır.
2.a. Derneğin Faaliyet Alanı
2.a.ı Dernek, tıbbın yoğun bakım alanında ve bunun kapsamına giren konularda faaliyet gösterir.
2.a.ıı Türkiye’de Yoğun Bakım Bilimi yandal eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çalışmalar yapar
2.a.ııı Yoğun Bakım alanında çalışanları teşvik eder. Klinik ve deneysel çalışmaları geliştirmek için yardım eder.
2.a.ıv Yoğun Bakım konusunda bilimsel toplantılar düzenler, konuları inceler, tartışır ve yayınlar.
2.a.v Yoğun Bakım alanında çalışanların arasında işbirliği kurulmasına yardım eder.
2.a.vı Üyelerinin mesleki haklarını korur ve onları temsil eder.
2.a.vıı Aynı bilimsel amaçlarla yurtdışında kurulmuş benzeri Uluslararası Tıp Dernekleri ile Bakanlar Kurulu’ndan gerekli izni alarak bilimsel işbirliğinde bulunur.
2.a.vııı Dernek Yönetim Kurulu bilimsel derginin sürekli yayınlanmasını sağlar
2.a.ıx Bilimsel gelişmeye katkıda bulunacak bilimsel yayınların desteklenmesini sağlar
2.a.x Dernek, amacına ulaşabilmek için, çalışmalarını yürütebileceği, üyelerine bilimsel ve sosyal hizmetler sunabileceği, üyelerinin yararlanacağı kütüphane, e-mail, internet, bilimsel yayın olanakları sağlayabileceği ve bilimsel toplantılar yapabileceği mekânları içeren bina ve müştemilatı gibi gayrimenkuller edinebilir, bu amaçlara yönelik olarak iktisadi işletme kurabilir, işletebilir.
2.a.xı Yeterlik Kurulu’nun kurulması ve Yeterlik Yönergesi’nin oluşturulması için faaliyet gösterir.
2.b. Derneğin Kurucu Üyeleri
Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı aşağıda belirtilmiştir.

Dr. Cemalettin ÖNER
Dr. Sadi SUN
Dr. Rasim BERKMEN
Dr. Cemil BARLAS
Dr. Seyhan ÇELİKOĞLU
Dr. Faruk OR
Dr. Bahriye TANMAN
Dr. Nermin TAŞATAN
Dr. Umur KAYA
Dr. Hüsamettin K. GÖKAY
Dr. Kutay AKPİR
Dr. Edip KÜRKLÜ
Dr. Necati SIRMACI
Dr. Beyhan ÖZDEN
Dr. Selma AKRA
Dr. Abdülkadir ERENGÜL
Dr. Yıldız KÖSE
Dr. Aziz ONGUN
Dr. Göksel KALAYCI
Dr. Tuğrul DENKEL
Dr. Dikmen DOLAR

Madde 3. DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ:

3.a Üyeler
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları, Yoğun Bakım uzmanları ve Yoğun Bakım yan dal ihtisası yapmakta olan uzmanlar asıl üye olabilirler. İki asıl veya kurucu üye tarafından önerilen ve geçerli yasal koşulları sağlayan aday Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan üyelik formunu doldurup gerekli belgelerle (durumunu belgeleyen resmi evrak ya da sureti, 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdan sureti) birlikte dernek merkezine başvurur. Üyelik başvuruları 30 gün içinde yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Karar çoğunluk ilkesi ile alınır ve sonuç dernek başkanı tarafından başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu olumsuz kararların gerekçesini açıklamak zorunda değildir. Üyelik hakları aidatın ödenmesi ile başlar.
Derneklere üye olmaları kanunlarla yasaklanmış kişiler derneğe üye olamaz.
Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

3.b Üyelikten Çıkma, Üyeliğin Sona Ermesi
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelik, aidatın ödendiği yıl ile sınırlıdır.
Ölüm ile birlikte dernek üyeliği kendiliğinden son bulur.
3.c. Üyelikten Çıkarılma nedenleri ve çıkarılma işleyişi:
3.c.ı En az iki yıllık birikmiş aidat borcunu yasa hükümlerine uygun olarak tebliğ edilecek bildirime rağmen üç ay içinde ödemeyen üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır
3.c.ıı Derneğin onuru, haysiyeti ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan üyeler Onur Kurulu önerisi, Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurul onayı ile üyelikten çıkarılır. Bu madde ile çıkarılanlar derneğe yeniden üye olamazlar.
3.c.ııı Dernekler yasasına göre derneklere üye olma hakkını kaybedenler üyelikten çıkarılırlar.

Madde 4. DERNEĞİN ZORUNLU ORGANLARI

Dernek zorunlu organlar dışında başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde 5. GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Asıl ve kurucu üyeler genel kurulu meydana getirirler. Genel Kurul olağan toplantıları iki yılda bir Mayıs ayında yapılır. Yönetim Kurulunca dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi düzenlenir. Toplantı günü, saati, yeri ve gündemini, geçerli olan dernekler kanunu ve yönetmeliklere uygun olarak üyelerine ilan ve duyurusunu yapar. Düzenlenen toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da bildirilir. Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
5.a Genel Kurul, Merkez Yönetim Kurulu'nca toplantıya çağırılır.
5.b Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü'ne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Kurucu üyeler ve aidat borcu olmayan asıl üyeler derneğin Genel Kurulunu meydana getirirler. Genel Kurul olağan toplantıları iki yılda bir Mayıs ayında yapılır. Genel Kurul toplantısı, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi en az on beş gün önce derneğin internet sayfasında ilan edilerek ve tüm üyelere e posta ile gönderimde bulunularak geçerli olan dernekler kanunu ve yönetmeliklere uygun olarak tüm üyelerine ilan ve duyurusunu yapar. Düzenlenen toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da bildirilir.
5.c Genel Kurul, tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üye sayısının yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurullarının toplam üye sayısının iki katının bir fazlasından az olamaz.
5.d Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına kimlik belgesi ya da dernek üyelik kartını gösterip imza atarak toplantı yerine girerler. Toplantı için yeterli sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçilir. Sekreter, toplantı tutanağını düzenler, bunu toplantı başkanı ve başkan yardımcısı ile birlikte imzalar ve toplantı sonunda Yönetim Kurulu'na teslim eder.
5.e Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.
5.f Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Madde 6. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ, GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ 

6.a Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
6.a.ı Türk Yoğun Bakım Derneği dernek organlarının seçimi,
6.a.ıı Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
6.a.ııı Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası,
6.a.ıv Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe taslağının görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
6.a.v Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
6.a.vı Derneğin amaçları doğrultusunda uluslararası bilimsel faaliyette bulunması benzeri dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
6.a.vıı Onursal Üyelerin seçimi,
6.a.vııı Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilenlerin, varsa itirazlarının karara bağlanması,
6.a.ıx Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası,
6.a.x Üye yıllık aidatlarının belirlenmesi,
6.a.xı Derneğin feshi,
6.b. Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri 
6.b.ı Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
6.b.ıı Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği kararı ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 7. YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

7.a.ı Yönetim Kurulu Teşkili
Yönetim Kurulu, Türk Yoğun Bakım Derneği’nin yürütme organıdır. Bir başkan ve altı Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu en geç bir hafta içinde toplanarak bir başkan yardımcısı (ikinci başkan), bir genel sekreter ve bir muhasip üye belirleyerek iş bölümü yapar.
7.a.ıı Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Seçimi
Yönetim Kurulunun 7 asıl ve 7 yedek üyesi, Genel Kurulda gösterilen adaylar arasından oy sayısına göre seçilirler. Genel Kurulda yeni Yönetim Kurulu başkanı ayrı, yeni Yönetim Kurulu üyeleri ayrı olacak şekilde 2 yılda bir seçilir. Bir dönem başkanlık yapan takip eden dönemlerde yeniden başkan seçilemez. Yönetim kurulu başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri tek pusulada oylanacak şekilde seçilir.  Oy pusulasında başkan ve aday olanların yer aldığı ilan edilmiş listeden en az dört Yönetim Kurulu üyesi adayına oy verilme zorunluluğu vardır.
7.a.ııı Yönetim Kurulu gerektikçe Başkanın çağrısıyla üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu derneğe ait bilimsel, idari ve mali işleri tetkik eder ve düzenler, derneğe yapılacak bağışları kabule yetkilidir. Yönetim Kurulu derneğin bütçesini hazırlar ve genel kurulun onayına sunar.
7.a.ıv Mazeretini toplantıdan önce bildirmeksizin üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Bunların yerine, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağırılır.
7.b Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
7.b.ı Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
7.b.ıı Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
7.b.ııı Yönetim Kurulu, derneğin yayın organı olan Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisinin yayın politikasını belirler ve bu doğrultuda Editörü seçer ve yayın kurulunu oluşturur.
7.b.ıv Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
7.b.v Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, iktisadi teşekkül kurmak ve işletmek, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
7.b.vı Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
7.b.vıı Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
7.b.vııı Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,
7.b.ıx Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
7.b.x Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
7.b.xı Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
7.b.xıı Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
7.c Yönetim Kurulu Başkanı Görevleri;
7.c.ı Derneğin bilimsel ve idari temsilcisi olup, derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder
7.c.ıı Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular, uygulatır
7.c.ııı Tüm yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar, dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur
7.c.ıv Dernek bütçesini ve mali işlerini muhasip üye ile birlikte ifa eder, çekleri muhasip üye ile birlikte imzalar.
7.c.v Muhasip üye başkanın ortak sorumluluğu altında gerekli masrafları yapar.
7.d İkinci Başkan (Başkan yardımcısı) Görevleri;
Yönetim Kurulunun toplantılarına mazereti dışında düzenli olarak katılır ve Başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.
7.e Genel Sekreter Görevleri
7.e.ı Derneğe ait iç ve dış yazışmaları hazırlar, takip eder
7.e.ıı Yönetim Kurulu gündemlerini Başkanla birlikte hazırlar ve kurul üyelerine dağıtır
7.e.ııı Derneğin;
-Üye kayıt defteri (derneğe üye olarak kabul edilenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri ve üye aidat miktarları bu deftere yazılır),
-Yönetim Kurulu Karar Defteri (Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır, kararların altı Başkan ve Üyelerce imzalanır),
-Gelen ve giden evrak ve dosyalarını düzenler.
-Bilimsel toplantılara katılan üyelerin sayısı ile isimlerini tespit ederek toplantı dosyasına kaydeder.
-Tebliğ sahiplerinden ve tartışmaya katılanların konuşmaların yazılı bir suretini alıp ayrı ayrı dosyada toplar.
-Derneğin dergi işlerinde yayın direktörü ile işbirliği yapar.
-Dergileri ait oldukları adreslere yollar ve yabancı dergilerle mübadele sağlar.
7.f Muhasip Üye Görevleri
Derneğin gelir ve gider defterini tutar (dernek adına alınan tüm paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere yazılır) ve gerekli evrakı düzenler ve saklar.
7.f.ı Alındı belgesi kayıt defteri (bu deftere, dernek için Maliyeden alındı makbuzları cilt ve seri numarasına göre kaydedilir) tutmak,
7.f.ıı Demirbaş defterini tutmak ve derneğe ait demirbaş eşyaları buna kaydetmek,
7.f.ııı Yönetim Kurulu toplantılarında hesap listesini vermek,
7.f.ıv Üye aidatlarının düzenli olarak toplanmasını organize eder, aidatlarını ödemeyenleri belirleyerek Başkana bildirir,
7.f.v Başkan veya yönetim kurulundan yetkilendirilmiş ikinci bir üye, Dernek ile ilgili masrafların dernek hesaplarından karşılanmasını sağlar. Bu masraflarda başkan ve muhasip üye ortak sorumluluk taşırlar. Derneğin parası Yönetim Kurulu’nun kararı ile Milli Bankalar da dernek adına açılan cari hesaba, muhasip üye ve başkanın imzası ile yatırılabilir ve çekilebilir.
7.f.vı Muhasip üye, kendi üzerinde, Dernek parasından 500(Beş yüz) TL’sine kadar bulundurabilir. Değişen koşullara bağlı olarak bu rakamın artırılmasına Genel Kurul karar verir.
7.g Onur Kurulu
Derneğin Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından açık oyla seçilen, meslekte ve dernekte en az 15 yıl kıdemli üç üyeden meydana gelir. Onur kurulu Yönetim Kurulu’nun belirlediği gündem ile toplanır ve aldığı tavsiye kararlarını Yönetim kuruluna sunar.
7.g.ı Yönetim Kurulu, Onur Kurulu’nun gerekli gördüğü konuları Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu’na havale eder.
7.h Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu Üyeliklerindeki Münhaller İçin Seçim
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 28. maddesi gereğince işlem yapılır.

Madde 8. DERNEĞİN GELİRLERİ
8.a Üye aidatları: Derneğin asıl üyeleri, ilk kayıt olduklarında ve yıllık aidat olarak, iki yılda bir genel kurul tarafından belirlenen aidatı verirler.
8.b Bağış ve yardımlardan sağlanan gelirler

Madde 9. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek, herhangi bir nedenle, hiçbir şekilde borçlanma yapamaz.

Madde 10. ÇALIŞMA GRUPLARI TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

10.a. Çalışma grupları, en az üç kişi olmak üzere yeterli sayıda dernek üyeleri ve gerektiğinde diğer meslek gruplarından en fazla bir temsilcinin katılımı ile oluşur.
10.b. Çalışma Grubu başkanları Çalışma Grubu üyeleri tarafından seçilir; Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu’nca atanır.
10.c. Çalışma Grupları, Türk Yoğun Bakım Derneği’nin çalışma alanı içine giren konularda Yönetim Kurulu’nun danışmanı olarak, özellikle geleceğe yönelik projeleri, politikaları saptamak amacı ile araştırmalar yapar, öneriler, raporlar hazırlar ve Yönetim Kurulu’na sunar.
Çalışma Grupları’ nın herhangi bir idari yetki ve sorumlulukları yoktur. Gerektiğinde, çalışma grubu başkanı ve/veya başkanları önerilerinin ve raporlarının tartışılması sırasında Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılırlar. 
10.d. Tüm çalışma grupları Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu’ndan bir üyeye bağlı olarak çalışırlar.
10.e Çalışma Gruplarının görev süresi yönetim kurulunun görev süresi ile eş zamanlıdır.

Madde 11. BÖLGE TEMSİLCİLERİ TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
11.a. Karadeniz, Akdeniz, Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu olmak üzere yedi coğrafi bölgenin her biri için birer bölge temsilcisi görev alır.
11.b. Bölge temsilcileri Türk Yoğun Bakım Derneği çalışma alanına giren konularda özellikle geleceğe yönelik politikaların saptanması, projelerin hazırlanması ve tüm bölgedeki yoğun bakımcılar ile iletişimi artırmak amacıyla yoğun bakımlarda aktif olarak çalışan uzman hekimler arasından Türk Yoğun Bakım Derneği yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Çalışma süresi 2 yıldır.
11.c. Bölge Temsilcileri 1 çalışma yılında toplam 3 kez Türk Yoğun Bakım Derneği yönetim kurulu ile toplantı yapar.
11.d. Bölge Temsilcisi, üyelik geliştirme faaliyetleri, yeni üye kayıtlarında önermelerde bulunulması, yoğun bakım ile ilgilenen hekimlerin teşvik edilmesi, bölgede bulunan yoğun bakımların hekim, düzey, donanım verilerinin hazırlanması ve güncellenerek Türk Yoğun Bakım Derneği veri portalına giriş yapılması, sosyal etkinlikler ve iletişim ağının sağlanması, sahada yapılacak eğitim faaliyetlerinin organizasyonuna destek olunması, bölgedeki yoğun bakım hekim ve hemşirelerinin yoğun bakım alanında ihtiyaç duyduğu eğitim faaliyetleri konularını belirleyerek Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kuruluna sunulması, sahada yoğun bakım alanına giren konularda ulusal klinik uygulama kılavuzları konusunda sorun ve gereksinimlerini saptayan raporlar hazırlanması ve bunları Türk Yoğun Bakım Derneği ile ilgili çalışma gruplarına iletilmek üzere Türk Yoğun Bakım Derneği yönetim kurulu ile paylaşılması görevlerini yürütür.
11.e. Türk Yoğun Bakım Derneği tarafından bildirilen yıllık program takvimini izler, eğitim ve etkinliklere katılır.

Madde 12. DENETLEME KURULU TEŞKİLİ, GÖREV ve YETKİLERİ, İÇ DENETİM

Genel Kurul tarafından, iki yıl süre ile Derneğin mali işlerini kontrol etmek üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulu seçilir. Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir. Denetleme Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla Derneğin bütün hesaplarını tetkik ve kontrol eder ve yılsonunda Genel Kurula bir rapor halinde bildirirler. Dernek Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Madde 13. DERNEK ANA TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemine konulmak suretiyle tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması ve karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyu ile yapılır.

Madde 14. DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ

14.a Dernekler kanununda belirtilen haller dışında derneğin feshi mümkün değildir.
14.b Dernek feshedildiği takdirde, tasfiye ile ilgili işlemleri yapmak için Genel Kurul tarafından, dernek üyeleri arasından üç kişi görevlendirilir. Feshine karar verilen derneğin malları, parası ve alacakları, amacına uygun bir başka meslek kuruluşuna devredilir. Genel Kurul’ca başka bir karar alınmamışsa derneğin para, mal ve hakları hazineye intikal eder. Fesih kararı, Yönetim Kurulu tarafından 5 (beş) gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Feshine karar verildikten sonra feshe ilişkin evrak ve belgeleri Yönetim Kurulu, mülki amirliğine yazı ile bildirir. Tasfiye veya intikal, hükümet komiseri ve maliye temsilcisi gözetiminde yapılır.

Madde 15. TÜZÜKTE AÇIK BULUNMAYAN HÜKÜMLER

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda, geçerli olan Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun ikinci faslı olan cemiyetler kısmı hükümleri uygulanır.

Madde 16. DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

 

Prof. Dr. İsmail CİNEL
Prof. Dr. Mehmet Uyar
Doç. Dr. Beliz BİLGİLİ
Prof. Dr. Levent DÖŞEMECİ
Prof. Dr. Lale KARABIYIK
Prof. Dr. Oktay DEMİRKIRAN
Prof. Dr. Necati GÖKMEN